Privacy Policy

ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ . ଏବଂ କପି ରାଇଟ ନଥିବା ଚିତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ . ଯଦି ଭୁଲ ବସ୍ତା କୌଣସି ଚିତ୍ର ରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ